Obchodné podmienky

Objednávky

 

 • Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne SCP SHOP s.r.o. sú záväzné.
 • Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj reklamačným poriadkom a že s nimi výslovne súhlasí.
 • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári ako dodacia adresa.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, až po zaplatení kúpnej ceny a jeho prevzatím.
 • 6. Vyplnením záväznej objednávky v rámci internetovej predajne SCP SHOP sro, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 • Akékoľvek informácie Vám radi poskytneme na tel.číslach :


tel: +420608654154 ,tel:  +420608654800
alebo e-mail:info@aquadom.cz
 

 • Ak je u ponúkaného tovaru uvedená cena 0,1- 1,- s DPH a NA DOTAZ, tovar je predajný po uprenení ceny a termínu  predajcom,nemožno ho teda za túto cenu po predávajúcim akokoľvek vymáhať a kúpiť.
 • Výnimku tvoria katalógy ktoré na základe objednávok tovaru prikladáme po vyžiadaní k objednávkam zdarma.
 • Pri tovare na objednávku a najmä u tovaru nad 350,-€ bez DPH môže predávajúci požadovať po kupujúcom kauciu vo výške 25% z ceny objednávaného výrobku.
 • Neodebraním tohto tovaru kupujúcim, prepadá kaucia v prospech predávajúceho.
 • Tovar je do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho


                                                                          Dodanie tovaru
 

 • Dodanie tovaru bude realizované podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, zvyčajne 2 - 10 pracovných dní, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia.Po obdržaní objednávky Vás bude kontaktovať náš operátor a upresní dobu dodania. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje prevzatie tovaru prepravcom na adresu kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom štandardne obsahuje daňový doklad (faktúru) - slúži aj ako záručný list, návod na používanie výrobku v slovenskom jazyku a záručný list (len u niektorého tovaru).

Preprava objednaného tovaru:
 

 • Pre doručenie Vašej zásielky využívame Kurierskych služieb prepravných spoločností (obchodný balík) a služieb Slovenskej pošty a.s. a .
 • Tovar označený logom  je prepravovaný v SR zdarma,okrem nadrozmerných zásielok nad 50 Kg alebo balení ktoré súčtom všetkých strán presahujú 300 cm.
 • Pre zákazníkov do Českej republiky je pri platbách na dobierku kurz Eura prepočítavaný kurzom 25,6CZK / €uro

Poštovné - dobierkou:

 

 • Zásielka v rámci SR nad 150,- s DPH poštovné zdarma okrem Nadrozmeru
 • U  produktov nad 50 Kg v rámci SR a ČR alebo balení ktoré súčtom všetkých strán presahujú 300 cm,sa stanovuje prepravné vždy po dohode s kupujúcim a dla cenníka za nadštandard.
 • Balné je u všetkých zásielok ZDARMA

Preprava NADROZMER

 • Takto označený tovar dovážame našim klientom za nasl.podmienok :
 • Cena prepravy sa stanovuje individuálne podla vzdialenosti a miesta odberu v SR  a ČR o ktorej budete informovaný pred uskutočnením samotnej dodávky,ktorá musí byť akceptovaná kupujúcim a predávajúcim.Aktuálna cena sa vypočítava dla aktuálneho ceníka za NADROZMER .
 •  
 • V prípadne osobného odberu neúčtujeme žiadny poplatok, objednávky e-Shope s vlastným odberom je možné platiť iba v hotovosti alebo plat.kartou.Vážení zákazníci - platby vopred nepreferujeme, ďakujeme za pochopenie.
   

Záručná doba
 

 • Na predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená min.záručná lehota 2 roky. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia Vami zakúpeného tovaru. Nezabudnite si prosím uchovať faktúru a pokiaľ je priložený, aj záručný list (len u niektorého tovaru). Ak je tovar v oprave, predlžuje sa vám automaticky o túto dobu záručná doba.U produktov s 50 % percentnou zľavou sú prípustné opravované časti výrobku v rámci záručnej opravy.Záručná lehota týmto zostáva nezmenená.

Servis pre záručný a pozáručný servis v rámci SR zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných partnerov v SR.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy za strany kupujúceho (vrátenie tovaru)

 

 •  Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka  zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom nepoškodenom obale poslať späť na vlastné náklady vo vyššie uvedenej lehote spolu s faktúrou a záručným listom (ak bol dodaný spoločne s výrobkom) na adresu od kiaľ mu bol tovar odoslaný . Tovar neposielajte na dobierku! Tovar zaslaný na dobierku nemôže byť prijatý. Po obdržaní vráteného tovaru, jeho kontrole a ak boli splnené všetky vyššie uvedené podmienky, predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť cenu tovaru (od ktorej bude odpočítaná skutočná cena dopravy) prevodom na účet uvedený kupujúcim.
 • Kupujúci nemôžete jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy v nasledujúcich prípadoch: ak je tovar vyrobený na objednávku a u Atypov


Odstúpenie od návrhu kúpnej zmluvy (objednávky) zo strany predávajúceho
 

 • Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába (nedodáva) alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka bezodkladne prevedená späť na jeho účet v lehote 30-tich dní.Pokial kupujúci odmietne prevziať objednaný tovar bez udania dôvodu v lehote 7 kalendárnych dní od dátumu kedy bol kontaktovaný telefonicky prepravcom alebo prostredníctvom elektronickej pošty - e-mailu, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30-tich% z hodnoty objednaného tovaru vrátane DPH objednaného kupujúcim.Splatnosť tejto zmluvnej pokuty je dohodnutá na 7 kalendárnych dní.Dodací lehotu na prevzatie tovaru je možné upravovať iba so súhlasom oboch strán a to prostredníctvom elektronickej pošty.


Ochrana osobných dát
 

 • Prevádzkovateľ internetového obchodu SCP SHOP s.r.o, prehlasuje, že poskytuje všetky svoje služby v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.Všetky získané osobné údaje zákazníkov budú používané len pre účely obchodnej a marketingovej povahy v zmysle plnenia služieb zákazníkom. Nebudú poskytnuté tretím osobám a ani inak zneužité. Zákazník využívaním služieb tohto elektronického obchodu udeľuje súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Zákazník má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy ao zrušenie svojej registrácie.


Záverečné ustanovenia
 

 • Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 • Vo všetkých prípadoch sa obchodné podmienky riadia Občianskym zákonníkom SR v znení neskorších predpisov.


 
Reklamačný poriadok

 

 • Kupujúci je povinný pred potvrdením prevzatia tovaru od vybraného prepravcu skontrolovať, či zásielka nenesie známky poškodenia spôsobeného pri preprave. Ak áno, potom je povinný ďalej skontrolovať či naozaj došlo k poškodeniu tovaru v zásielke. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný bezodkladne informovať prepravcu. Predávajúceho je povinný informovať najneskôr do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru.
 • Ak vznikne viditelná škoda pri preprave tovaru,zákazník s prepravcom vyhotoví písomný zápis o tomto poškodení alebo zásielku odmietne a upovedomí predávajúceho.
 • Ak je nutné tovar reklamovať, prosíme, zistené chyby oznámte čo najskôr predávajúcemu - osobne, telefonicky, emailom. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby.
 • Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené bežným opotrebením, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnou manipuláciou a skladovaním.


Nárok na uplatnenie záruky môže zaniknúť najmä v nasledujúcich prípadoch:
 

 • Tovar bol poškodený pri preprave, kupujúci si je neprekontroloval či neinformoval o tejto skutočnosti prepravcu a predajcu   (v prípade, že dodávka vykazuje zjavné chyby prepravného obalu, je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie).
 • Ak dôjde k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
 • Neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním či obsluhou, použitím, ktoré sú v rozpore s návodom na obsluhu.
 • Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii.
 • Tovar bol poškodený živlami.
 • Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii.
 • Tovar bol poškodený zapojením do siete nezodpovedajúcej príslušnej STN
 • V prípade zistenia výrobnej chyby a pokiaľ bude závada opraviteľná, má výrobca - predávajúci právo na opravu tovaru. Ak závada opraviteľná nieje, máte možnosť:
 • Nárokovať si nový tovar alebo odstúpiť od zmluvy a v tom prípade vám vrátime Vaše peniaze zpäť. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.
 • Ak si zákazník zvolil osobný odber je povinný si tovar skontrolovať pri prevzatí.
 • Záručná doba poskytovaná pri predaji tovaru je všeobecne 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ nie je uvedené inak.
 • Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.

 

Ceník nadrozmer - SR

Prepravu nadrozmerného tovaru zabezpečujeme prostredníctvom:

Kuriérskej spoločnosti TOPTRANS (balíková / paletová preprava)

Oficiálny cenník prepravcu jeú verejne dostupný na webových stránkach.

TopTrans: www.toptrans.cz

 

Prevádzkovateľ:


SCP SHOP s.r.o. , Neumannova 1453/28, 150 00 - PRAHA 5, IČO: 241 86 996 DIČ: CZ 241 86 996

Spoločnosť registrovaná u Mestského súdu v Prahe,zložka C 186800,zapísaná 5. decembra 2011

TOPlist
                     
 

Copyright © 2011 - 2016 SCP Shop s.r.o.Created by Jiri Dusek